Hållbarhet

MAKE it Sustainable

VÅRA HÅLLBARHETSTJÄNSTER

Vår gedigna erfarenhet inom produktutveckling, produktion och leverantörskedja ger oss en bred kunskap om era branschspecifika risker, möjligheter, funderingar och frågeställningar gällande hållbarhet samt vilka krav som ställs på just dig och ditt företag. Vi anpassar vårt samarbete efter era specifika behov och planera upplägget för att passa er. Där vi ex kan gå in som en stöttande partner i dagligt hanterande av hållbarhetsrelaterade frågor, som bollplank på plats hos er ett par timmar i veckan eller guida ert team, steg för steg genom genom hela processen mot färdigställande av en fullständig hållbarhetsrapport och ett mer lönsamt och hållbart företagande som en integrerad del av er affärsverksamhet. Oavsett om du behöver rådgivning, projektledning eller en heltäckande lösning för arbetsuppgifter och dess utförande, finns vi här för att stödja dig.

Vägledning gällande nya & kommande
EU-direktiv och lagar.

När behöver ni agera för att följa nya lagar och direktiv såsom; Due Dilligens, Eco design,  CSRD, ESRS och Green Claims?

Nulägesanalys & prioriteraing av fokusområden.

Vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling, rör er affärsverksamhet och hur kan ni bidra för en mer hållbar framtid genom att arbeta mot specifika mål?

Mätning & analys av koldioxidutsläpp

Hur ser ert företags totala klimatpåverkan ut idag och hur kan ni arbeta för att minska era utsläpp?

Informationsinsamling & Livscykelanalyser.

Vill ni börja förbereda er mot implementering av digitala produktpass och ta reda på mer om vad era produkter kommer ifrån och innehåller?

Hållbarhetsrapportering enligt GRI.

Även om ni inte omfattas av lagkrav på rapportering per idag, så kan man genom en hållbarhetsberättelse, strategi och handlingsplan, vara mer förberedd, stärka sin företagskultur samt sitt förtroende i kommunikation med intressenter. Samtidigt som man jobbar för ett mer hållbart företag.

Kommunikation

Hur tänker ni kring transparens och hur kommunicerar ni bäst ert löpande hållbarhetsarbete samt långsiktiga mål till externa och interna intressenter?

MAKE a Difference

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Det kommer att krävas en enorm gemensam insats globalt för att minska våra utsläpp så pass mycket att vi lyckas hålla oss inom 1,5 C målet enligt Parisavtalet.
Vi måste alla ta vårat ansvar i omställningen, stödja gröna initiativ och samarbeta för att minska våra utsläpp för att uppfylla målet att minska utsläppen med 50% till 2030 och uppnå nettonollutsläpp till 2050. Tillsammans med våra kunder och partners har vi möjligheten att göra en positiv skillnad och forma en mer hållbar framtid!

Ett hållbart koncept

Vi är övertygade om att organisation, hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.

Genom att guida våra kunder i att fatta mer hållbara beslut och erbjuda tydlig rådgivning och stegvisa åtgärder för att implementera dessa i sin verksamhet, kan vi tillsammans skapa en bättre och mer hållbar framtid.

Hållbar produktion

Ett stort problem innom textilbranschen
är överproduktion. Av de 100 miljarder plagg som produceras varje år hamnar 92 miljoner ton på deponier.

Genom att effektivisera designarbete, kollektionsplanering, produktionsprocesser och inköp, kan vi hjälpa ert företag mot en mer hållbar och lönsam verksamhet.

Våra mål

Innan 2025 vill vi kunna erbjuda hållbara alternativ genom hela värdekedjan.

På lång sikt är vår ambition att endast erbjuda hållbara lösningar för våra kunder och att till 2030 vara 100% klimatneutrala samt ha färdiga produktpass för allt vi producerar.

Våra prioriterade mål

Vi jobbar med de FNs globala mål för hållbar utveckling och har valt ut de två mest relevanta för oss i nuläget då vi inte i dagsläget omfattas av några lagkrav.

8,4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion
och produktion.
12,5 Minska mängden avfall markant.
12,6 Uppmuntra företag att tillämpa
hållbara metoder samt att hållbarhetsredovisa
.

Läs mer på: https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/

Vill du bolla din idé med oss?